SPIS TREŚCI 1. R . C. MILLER: Refleksje o historii automatyzacji bibliotek w Stanach Zjednoczonych 2. W. BABIK: Materiały kartograficzne jako teksty mieszane 21 3. W . BABIK: Struktura pola semantycznego języka informacyjno-wyszukiwawczego dla materiałów kartograficznych w świetle potrzeb ich użytkowników 47 4. E. DAMENTKA: Problem zmiany nazw miejsc .w działalności informacyjnej 67 Materiały i przyczynki 1. J. WOŻNIAK: Dysk optyczny zdobywa świat 85 2. Z. DOBROWOLSKI: Biblioteczne aplikacje technologii CD-RDM w Stanach Zjednoczonych 99 3. H . POPOWSKA: Koszty użytkowania baz danych: online versus CD-ROM 139 4. H . POPOWSKA: Bazy danych na CD-ROM: świat a Polska 165 5. W . SZCZĘCH: Akademicka Sieć Informacyjna JANET 179 Recenzje i omówienia 1. Rozwój środków przekazu informacji o prawie - D . Pietruch-Reizes 189 2. Systemy online w bibliotekach - W. Babik 199 3. Zachodnie bazy danych. Poradnik dla polskiego czytelnika - J. Woźniak 206 4. Międzynarodowa Konferencja nt. Nowych Technologu Informacyjnych - NIT*91 w Budapeszcie 212 Kronika 1. Działalność seminaryjna OIN PAN w 199Lr. A. Pietrzak ... 2J7 2. Prelekcja i pokaz nowoczesnych technik przekazywania informacji z wykorzystaniem dysków optycznych (CD-ROM) 3. Międzynarodowe seminarium na temat zarządzania informacją w nowej Europie (Bechyne 30 marca - 3 kwietnia 1992 r.) A. Pietrzak 223 CONTENTS 1. R . C. MILLER: Some remarks on the history of library automation in the United States 3 .2. W. BABIK: The cartographic materials as compound texts 21 3. W. BABIK: The structure of the semantic field of the information retrieval language for cartographic materials in the light of users needs 47 4. E . DAMENTKA: Problems for information activity due to the changes of the names of places 67 Materials and Contributions 1. J. WOŹNIAK: The CD-ROM conquers the world 83 2. Z. DOBROWOLSKI: The library applications of CD-ROM technology in the United States 99 3. H. POPOWSKA: The costs of using databases: online versus CD-ROM 139 4. H. POPDWSKA: Databases on CD-ROM: the world and Poland 165 5. W . SZCZĘCH: The academic information network JANET 179 Reviews and Surveys 1. The development of the means of transfer of the information in law - D . Pietruch-Reizes 189 2. Online systems in libraries - W. Babik 199 3. The western databases. The guide for the Polish user - J. Woźniak 206 4. The International Conference on New Information Technologies - NTI* 91 in Budapest - J . Woźniak 212 Chronicles

Zagadnienia Informacji Naukowej 1992, nr 2
Pobierz publikację