SPIS TREŚCI W. BABIK: Materiały kartograficzne jako źródło informacji 3 H. POPOWSKA, 3. SDLAK: Uczenie się języka naturalnego przez system komputerowy (Na przykładzie svstemu DABINAL) 37 Materiały i przyczynki M. JANUSZEWSKA: Systemy hipertekstowe - rys historyczny 85 E. ARTOWICZ: System informacji hungarologicznej węgierskiej biblioteki narodowej i 101 J. SADOWSKA: Wybrane reguły metodyki opracowania przedmiotowego w ocenie użytkowników katalogów 125 J. ŚLADEWSKI: Problemy metodyki tematowania w bibliotekach uniwersalnych 135 J. WOŻNIAK: Kartoteka haseł wzorcowych dla publicznie dostępnego katalogu online sieci bibliotek uniwersytetu Warszawskiego. Komunikat o stanie prac 149 H. SZARSKI: Nowa metoda dostępu do literatury naukowej - ADONIS 155 W. BABIK: European Academic Research Network (EARN) 163 Recenzje i omówienia Propozycja nowej klasyfikacji dla materiałów kartograficznych - W. Babik 169 Uwagi do "Instrukcji tematowania i katalogu przedmiotowego - 3. Woźniak 179 Narzędzia organizacji wiedzy a interfejs użytkownika - materiały pierwszej międzynarodowej konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy - E. Ścibor 189 Kronika 1. Komputerowe bazy danych w Ośrodku Informacji Naukowej PAN - H. Majewska 195 2. Posiedzenie Kolegium Dyrektorów i Kierowników Placówek Oddziału PAN w Krakowie - W. Babik 201 3. Dostęp krakowskiej Pracowni Informacji Naukowej OIN PAN do sieci EARN - W. Babik 202 4. Seminarium polsko-rosyjskie nt. problemów metodyki opracowania przedmiotowego w systemach tradycyjnych i zautomatyzowanych (Warszawa, 6-8 Xl 1991 r.) - 3. Sadowska 204 5. Humanista przy komputerze. Szkoła jesienna w Karpaczu - 3. Woźniak 208 CONTENTS 1. W. BABIK: Cartographic materials as the source of information 3 2. H. POPOWSKA, J. SOLAK: Learning natural language by the computer system (The case of "DABINAL" system) 37 Materials and Contributions 1. M. JANUSZEWSKA: Hypertext systems - the historical outline 85 2. E. ARTOWICZ : System of hungarological Information of the hungarian national library 101 3. J. SADOWSKA: Some rules of methodology of the subject cataloguing in users* estimation 125 4. J. ŚLADEWSKI: Methodological problems of appointment of subject headings m umversal libraries 135 5. J. WOŹNIAK: The index of the pattern headings for the Warsaw University libraries* publicly available online catalogue. The state of the art 149 6. H. SZARSKI: ADONIS-a new method of making scientific literature accessible 155 7. W. BABIK: European Academic Research Network (EARN) 163 Reviews and Surveys 1. The proposal of the new classification for cartographic materials - W. Babik 169 2. Comments on the "Directions for appointment of Subject headings and for cataloguing" - J. Woźniak 179 3. Tools for organization of knowledge and user*s interface - proceedings of the first International conference of the International Society for Knowledge Organization - E. Ścibor " 189 Chronicles 195

Zagadnienia Informacji Naukowej 1992, nr 1
Pobierz publikację