1. E. CHMIELEWSKA-GORCZYCA: Język wyszukiwawczy a potrzeby informacyjne użytkowników 3 2. 8. SOSIŃSKA-KALATA: Terminologiczna baza danych z zakresu teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych 41 3. D. OHNSORGE: Projekt techniczny terminologicznej bazy danych z zakresu teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych 73 4. H. POPOWSKA: Wybór baz danych i serwisów online (kilka wskazówek metodycznych) 91 Materiały i przyczynki 1. T. GAŁCZYŃSKA: System Informacji o Ukształtowaniu Środowiska - SINUS 139 2. M. BLAZIAK: Masło przedmiotowe a adekwatny opis przedmiotowy 155 3.8. SOSIŃSKA-KALATA: Projekt systemu flotacyjnego dla Tezaurusa Informacji Naukowej.Charakterystyka struktury i metodyka opracowania 177 Recenzje i omówienia 1. Hipertekstem o hipertekście - K. Siwek 205 Kronika 1. Działalność seminaryjna OIN PAN w 1990 r. - A. Pietrzak .. 215 2. Opracowanie przedmiotowe dokumentów oraz nauczanie opracowania rzeczowego w szkołach wyższych. Ogólnopolska Konferencja (Gdańsk 7-9 maja 1991) - J. Woźniak 219 3. Bazy ,danych i ich wykorzystanie w systemie monitoringu i ochrony środowiska. Seminarium naukowe (Warszawa 28 maja 1991) - T. Gałczyńska 226 CONTENTS 1. E. Chmlelewska-Gorczyca: Information retrieval language and information users* needs 3 2. B. Sosirtska-Kalata: The terminological data base on the theory of information retrieval languages 41 3. O. Ohnsorge: The technical project of the terminological data base on the theory of information retrieval languages 73 4. H. Popowska: The selection of the data bases and online services (Some methodological advices) 91 Materials and Contributions 1. T. Gałczyńska Information System on Configuration of Environment - SINUS 139 2. M. Błaziak: Subject heading and the adequate subject characteristics 155 3. B. Sosińska-Kalata: Project of the notational system for the Thesaurus of Information Science. Characteristics of the structure and methods of establishment 177 Reviews and Surveys 1. On hypertext in terms of hypertext - K. Siwek 205 Chronicles

Zagadnienia Informacji Naukowej 1991, nr 1
Pobierz publikację