SPIS TREŚCI 1. A. JAZDON: O nowe możliwości informacyjne bibliotek naukowych 3 2. B. SOSIŃSKA-KALATA: Systemy notacyjne w Językach informacyjno-wyszukiwawczych. Próba typologii 21 3. E. CHMIELEWSKA-GORCZYCA: o tak zwanych systemach przyjaznych użytkownikowi 4. K. SIWEK: Integracja informacyjna krajów Europy Zachodniej 83 Materiały i przyczynki 1. L.A. BIELICKA, E. ŚCIBOR: Środki językowe stosowane w bazach danych 109 2. J. ZOANOHSKA: Porównanie autorskich słów kluczowych ze słownictwem tezaurusa SIG2 3. U. BABIK: Wykorzystywanie mikrokomputerów w Polsce do gromadzenia i wyszukiwania informacji o materiałach kartograficznych 165 4. A. SŁUPSKI, B. TRAWIŃSKI: System informacji o pracach magisterskich oprogramowany w języku PASCAL pakietu MIKRO COS/ISIS 175 Recenzje i omówienia 1. Wiedza o języku oraz o rzeczywistości pozajęzykowej w systemie informacyjno-wyszukiwawczym - E. Artowicz 191 2. Metodyka prowadzenia katalogu przedmiotowego - O. Sadowska. 203 Kronika 1. Kursy użytkowania pakietu programów Micro COS/ISIS (wersja 2.3) Pracowni OIN PAN w Krakowie - V. Babik 207 2. Nowe technologie i ich wpływ na bibliotekarstwo kaligraficzne. Konferencja międzynarodowa (Paryż, 24-28 września 1990) - W. Babik 209 CONTENTS 1. A. Jazdon: New informational opportunities of scientitic libraries 3 2. B. Sosińska-Kalata: Notation systems in the information retrieval languages. An attempt of presenting ot the typology 21 3. E. Chaielewska-Gorczyca: On so called user-friendly systems 45 4. K. Siwek: Informational integration ot the West European countries 83 Materials and Contributions 1. L.A. Bielicka, E. Ścibor: Linguistic tools used in data bases 109 2. O. Zdanowska: The comparison ot the author key words with the vocabulary of the Thesaurus of Food Economy 147 3. M. Babik: Using of microcomputers in Poland tor information storage and retrieval on cartographic materials 165 4. A. Słupski, B. Trawiński: The Information systems on master*s thesis with the software In *PASCAL* of the COS/ISIS 175 Reviews and Surveys 1. Knowledge about the language and the extralinguistic world in the information retrieval system - E. Artowicz 191 2. The methodology of maintaining od the subject catalogue - J. Sadowska 203 Chronicles 207

Zagadnienia Informacji Naukowej 1990, nr 2
Pobierz publikację