SPIS TREŚCI 1. Wereszczyńska-Cisło B.: Definiowanie języka deskryptorowego 3 2. Artowicz E.: Udostępnianie wiedzy w dialogowym systemie informacyjno-wyszukiwawczym (on-line) 27 3. Chmielewska-Gorczyca E.: Instrukcja indeksowania do "Tezaurusa Informacji Naukowej" 79 Materiały i przyczynki 1. Sosińska-Kalata B.: Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji we współczesnym bibliotekarstwie i systemach wspomagających wyszukiwanie online 111 2. Chmielewska-Gorczyca E.: Wyszukiwanie rzeczowe w publicznie dostępnych katalogach online 139 3. Trawiriski B., Rozwadowski A., Ziółek M.: Modele komputeryzacji procesów gromadzenia i opracowania wydawnictw ciągłych w bibliotece naukowej 165 4. Zybert E.B.: Amerykański System Informacji z Dziedziny Oświaty i Wychowania - ERIC 187 Recenzje i omówienia 1. Projektowanie języka informacyjno-wyszukiwawczego jako elementu systemu wyszukiwania informacji - Woźniak J. — 201 2. Eksploatacja zautomatyzowanych wielodziedzinowych baz danych w Ośrodku Informacji Naukowej PAN – Dziugieł J., Gorzkoś E * 212 Kronika Seminaria, konferencje i szkolenia z zakresu informacji naukowej z udziałem pracowników OIN PAN w 1989 r. - Pietrzak A. 225 CONTENTS 1. B. Wereszczyriska-Cisło Defining of the descriptor language 3 2. E. Artowicz Access to the knowledge in the on-line information retrieval system 27 3. E. Chmielewska-Gorczyca The instruction of indexing to the "Thesaurus of scientific Information" 79 Materials and Contributions 1. B. Sosińska-Kalata Using of the techniques of artificial intelligence in modern librarianship and in the systems assisting the online retrieval 111 2. E. Chmielewska-Gorczyca Subject retrieval in the online public access catalogues 139 3. B. Trawiriski, A. Rozwadowski, M. Ziółek Models of computerization of the processes of acquisition and of elaboration of serials at the scientific library 165 4. E. B. Zybert The american information system in the field of education - ERIC 187 Reviews and Surveys 1. Designing of the information retrieval language as the element of information retrieval system - J. Woźniak 201 2. Exploitation of the automatized multidiscipline data bases at the Scientific Information Centre of the Polish Academy of Sciences - 3. Dziugieł, E. Gorzkoś 212 Chronicles 225

Zagadnienia Informacji Naukowej 1990, nr 1
Pobierz publikację