SPIS TREŚCI 1. E. Artowicz Interpretacje terminu "relewancja" w informacji naukowej 3 2. J. Woźniak O tak zwanych potrzebach informacyjnych 39 3. A. W. Sokołów Potrzeby informacyjne 61 4. L. V. Sacharnyj Struktury kojarzeniowe w języku naturalnym i języku informacyjno-wyszukiwawczym (na przykładzie języka haseł przedmiotowych) 75 5. E. Artowicz, B. Szomarfski System Informacji o Metodach i Technikach Organizatorskich w Sterowaniu Jakością 103 Materiały i przyczynki 1. D. Głazek Możliwość zwiększenia efektywności wyszukiwania informacji w języku swobodnych słów kluczowych 125 2. P. Żak Międzynarodowy format wymiany danych bibliograficznych 139 3. J. Sadowska Uwagi na temat formatu POLMARC 155 Recenzje i omówienia 1. Z doświadczeń krakowskiej Pracowni OIN PAN nad tworzeniem słowników słów kluczowych nauk społecznych - A. Fitowa 2. W poszukiwaniu modelu narodowych systemów informacji - E. Artowicz 180 Kronika Konferencja "Powszechna Dostępność do Publikacji" Warszawa 24-25 kwietnia 1989 r. - Artur Jazdon 185 CONTENTS 1. E. Artowicz Interpretations of the term "relevance" in information science 3 2. J. Woźniak On so called information needs 39 3. A.W. Sokolov Information needs 61 4. L.V. Sacharnyj The associative structures in natural and information retrieval language (on the exemple of the subject headings language) 75 5. E. Artowicz, B. Szomariski The Information System on Organizational Methods and Techniques in Quality Control (SIMTOJ) 103 Materials and Contributions 1. D. Głazek Possibility of increasing the efficiency of information retrieval by means of the free key words 125 2. P. Żak The international format for the exchange of bibliographic data 139 3. J. Sadowska Remarks of the POLMARC format 155 Reviews and Surveys 1. About some experience of the Department of Scientific Information Centre of the Polish Academy of Sciences in Kraków from works on preparing the dictionaries of keywords for social sciences - A. Fitowa 167 2. Looking for a model of national information system - E. Artowicz 180 Chronicles 85

Zagadnienia Informacji Naukowej 1989, nr 1
Pobierz publikację