SPIS TREŚCI 1. A.W. Sokołów: Informacja a podejście informacyjne 2. B. Bojar: o normalizacji terminologii 3. B. Sosińska: Funkcje języków informacyjno-wyszukiwawczych 4. M.P. Gapoczka: Działalność informacyjna i perspektywy współpracy polsko-radzieckiej w ramach Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych Materiały i przyczynki 1. 3. Sadowska: Komputerowa edycja słownika haseł przedmiotowych 2. M. Grabowska: System Informacji Europejskiej Agencji Przestrzeni Kosmicznej - ESA/IRS 3. W. Babik, M. Nahotko, W. Szczęch: Pakiet programów Micro COS/ISIS - Opis i możliwości wykorzystania 83 Recenzje i omówienia 1. Problemy relewancji w teorii komunikacji - E. Artowicz 93 2. Teoretyczne problemy modelowania ba., danych - E. Artowicz 100 3. Język haseł przedmiotowych w Czechosłowacji - J, Sadowska 103 Kronika 1. Posiedzenie Komitetu Rewizyjnego UKO dla nauk społeczno-kulturowych. Kraków 8-12 X 1986 r. - w. Babik 107 2. Narada specjalistów w sprawie automatyzacji oraz koordynacji gromadzenia zbiorów naukowych Międzynarodowego Systemu informacyjnego Nauk Społecznych. Moskwa, 17-29 XI 1986 r. - J. Lenart 3. Posiedzenie Stałej Grupy koboczej ds. Automatyzacji międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych. Warszawa 13-21 III 1987 r. - a. Lenart 116 Bibliografia zawartości "Zagadnień Informacji Naukowej" za lata 1982-1987 - opracowała M. Szomartska. 121 CONTENTS 1. A.V. Sokolov: Information and Information Oriented Approach 3 2. B. Bojar: On Standardization of Terminology 23 3. B. Sosińska: Functions of the Information Retrieval Languages 37 4. M.P. Gapotchka: Information Activity and Perspectives of the Polish-Soviet Co-operation within the MISON 53 Materials and Contributions 1. D. Sadowska: The Computer-aided Edition of the Subject-headings* Dictionary 67 2. M. Grabowska: Information Retrieval System of the European Space Agency - ESA/IRS . 75 3. W. Babik, M. Nahotko, W. Szczęch: The Software Package Micro CDS/ISIS. Characteristics and Possible Application 83 Reviews and Surveys 1. Problems of Relevance in the Communication Theory - E. Artowicz . 93 2. Theoretical Problems of Data Bases Modelling - E. Artowicz , 100 3. The Subject Headings Dictionary in Tchechoslovakia - D. Sadowska 103 Chronicle Bibliography of Contents of "Zagadnienia Informacji Naukowej" in 1982-1987 Years - M. Szomańska 121

Zagadnienia Informacji Naukowej 1987, nr 1
Pobierz publikację