1. B. Ługowski: Funkcjonalna spójność składników systemów informacyjnych w nauce 3 2. B Sosińska: Denotacja wyrażeń języków informacyjno-wyszukiwawczych 29 3. B. Wereszczyńska-Cisło, W. Ogórkiewicz: Pytania informacyjne w ujęciu teoretycznym 41 4. E. Artowicz, E. Chmielewska-Gorczyca: Wykorzystanie aparatu definicyjnego języków informacyjno-wyszukiwawczych w słownikach terminologicznych 61 5. J. Sadowska: Indeksy przedmiotowe do tablic klasyfikacyjnych. Problemy praktyczne Materiały i przyczynki 1. E. Chmielewska-Gorczyca: Klasyfikacja Bibliograficzna Blissa 97 2. M. Grabowska: Francuskie zautomatyzowane bazy danych: FRANCIS i PASCAL 3. E. Artowicz: Przetwarzanie języka naturalnego w procesie komunikacji z użytkownikiem. System QPROC 531 Recenzje i omówienia 1. Słownik semantyczny języka rosyjskiego - E. Artowicz 55 2. Mikrokomputery w bibliotekach - M. Grabowska 3. Program rozwoju metod i technik -wyszukiwania rzeczowego w USA - E. Chmielewska-Gorczyca 4. Międzynarodowy informator o ośrodkach "badawczo-dydaktycznych w zakresie nauk społecznych J. Woźniak 180 5. Informator o usługach informacyjnych w zakresie nauk społecznych - J. Woźniak 184 Kronika 1. II Resortowa Konferencja Systemu Informacji Chemicznej. Zakopane 05-08.11.1985 r. - Cz. Burdziński 191 2. Europejska Współpraca w zakresie Informacji i Dokumentacji Nauk Społecznych (ECSS1D) - J. Sach 196 CONTENS 1. B. Ługowski: The Functional Compatibility of Elements of Information Systems in Science 3 2. B. Sosińska: Denotation of Phrases of the Information Retric val Langnage 29 3. B. Weręszczyńska-Cisło, W. Ogórkiewicz: The Theoretical Approach to Information Queries 41 4. E. Artowicz, E. Chmielewska-Gorczyca: Using of Definition Apparatus of Information Retrieval Languages in Terminological Dictionaries 61 5. J. Sadowska: Subject Index for Classification Tables. Practical Problems 83 Materials and Contributions 1. E. Chmielewska-Gorczyca: Bliss Bibliographic Classification 97 2. M. Grabowska: French Automatized Databases: FRANCIS and PASCAL 3. E. Artowicz: Processing of Natural Langnage for Comiminicating with Users. QPROC System 131 Reviews and surveys 1. The Russian Semantic Dictionary - E. Artowicz 155 2. Microcomputers in Libraries - M. Grabowska 164 3. The Program of Development of Methods and Techniques for Subject Acces in the USA E. Chmielewska-Gorczyc a 170 4. World Directory of Social Science Institutions - J. Woźniak 180 5. Selective Inventory of lnformation Services - J. Woźniak 184 Chronicie 191

Zagadnienia Informacji Naukowej 1986, nr 1
Pobierz publikację