SPIS TREŚCI 1. A . Moczulska, A. Sitarska: Specjalistyczne biblioteki centralne nauk społecznych w Polsce. Narodziny i wybrane problemy badawcze 3 2. A. Downar-Zapolska, A. Jazdon: Badanie potrzeb informacyjnych pracowników naukowych Uniwersytetu im. A . Mickiewicza w Poznaniu 25 3. J. Sadowske: Przedmiot i temat w teorii i praktyce katalogu przedmiotowego 53 4. R. Mliczewska: Dokumentowanie zbiorów ikonograficznych w zakresie nauk technicznych w Polsce. Wyniki badań ankietowych 69 Materiały i przyczynki 1. B . Sosińska: Międzynarodowe Centrum Koordynacyjne Sieci Systemów Informacji Bibliotecznej - nowa funkcje OCLC 99 2. E . Artowicz: Perspektywy działania sieci biblioteczno-informacyjnych 115 Recenzje i omówienia 1. Kształcenie studentów jako użytkowników informacji naukowej - W. Pindlowa 129 2. Relacje synatagmatyczne w językach informacyjno-wyszukiwawczych systemów dokumentacyjnych - E. Chmielewska-Gorczyca 144 3. Współczesne metody automatycznego przetwarzania tekstów języka naturalnego - C. Głowacka 152 4. Zastosowanie sztucznej inteligencji w systemach przetwarzania wiedzy - E. Artowicz 158 5. Rola informacji w procesie innowacyjnym - E. Stolarska . 154 Kronika 1. Międzynarodowy kurs z zakresu nowych technologii informacyjnych wykorzystywanych w pracach bibliotecznych. Sheffield-Londyn, 3-20 VII 1983 r. - B. Sosińska 174 2. System Informacji Chemicznej - stan i perspektywy rozwoju w warunkacn reformy gospodarczej. I Krajowa Konferencja. Daszowiec, 23-25 XI 1983 r. , Cz. Burdziński, M. Obiała 182 CONTENTS 1. A. Moczulska, A, Sitarska: Social Sciences Central Libraries in Poland. Origins and Selected Problems for Research 3 2. A. Downar-Zapolska, A. Jazdon: Study of Information Needs of Research Workers at the A. Mickiewicz University in Poznań 25 3. J. Sadowska: Subject and Subject Heading in the Theory end Practice of a Subject Catalogue 53 4. R .Mliczewska: Systamatization of Iconographic Files in the Field of Technical Sciences. Results of the Survey 69 Materials and Contributions 1. B. Sosińska: International Coordinsting Centre of Library Systems Networks - the New Function of the OCLC 99 2. E . Artowicz: Parspectives of the Functionning of Librsry and Information Networks 115 Reviews and Surveys 1. Training Studenta as Users of Scientific Information - W. Pindlowa 129 2. Syntagmatic Relationshios in Information Retrieval Langueges of Documentation Systems - E . Chmielewska-Gorczyca 144 3. The Modern Methods of Automated Processing of the Natural Larguage Texts - E . Głowacka 152 4. Application opf the Artifical Intelligence in Knowlegde Based Systems – E. Artowicz 158 5. The role of Information in the Innovation Process. – E. Stolarska 164 6. Chronicle 174

Zagadnienia Informacji Naukowej 1983, nr 2
Pobierz publikację