SPIS TREŚCI 1. A .I. Michajłow: Perspektywy rozwoju działalności informacyjnej do roku 2000 3 2. L. Rossakiewicz: Problemy efektywności informacji naukowej z ekonomicznego punktu widzenia 23 3. K . Wakar: Przeszkody w komunikowaniu się między dokumenalistą a pracownikiem naukowym 47 4. E. Chmielewska-Gorczyca: Problem synonimii w teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych 79 5. B. Sosińska: Topologia relacji pomiędzy Jednostkami leksykalnymi języków informacyjnych 99 Materiały i przyczynki 1. A . Wróblewski: Organizacja informacji naukowej i technicznej w Szwecji 123 2. E. Artowicz: Normatywne podstawy budowy języków informacyjnych we Francji 147 3. E. Chmielewska-Gorczyca: Wielojęzyczny tezaurus fasetowy UNESCO:IBE w zakresie oświaty i kształcenia 168 Recenzje i omówienie 1. Roczniki Nauki i Techniki Informacji /ARIST/ - E. Stolarska 181 2. Upowszechniania informatyki w społeczeństwie (informatisatlon de le societe/ - B . Krygier 188 Kronika 1. Miejsce informacji regionalnej w krajowym systemie informacji naukowej. Sesja naukowa. Poznań, 23 X 1979 r. 196 2. Rozwiązywanie problemów kompatybilności języków informacyjnych. Spotkanie III Grupy Roboczej ECSSID. Wiedeń, 11-13 XI 1979 r 199

Zagadnienia Informacji Naukowej 1979, nr 2
Pobierz publikację