SPIS TREŚCI 1. O.A. Wojtasiewicz: Wybrane pojęcia teorii tekstu 3 2. E. Chmlelewska-Gorczyca: Problemy pre- i postkoordynacji w teorii Języków Informacyjnych 11 3. E. Artowicz: Założenia Języka informacyjnego w systemie AWZON 35 4. A.G. Zacharów: O problemie automatyzacji procesów Informacyjnych w Bibliotece Nauk Przyrodniczych AN ZSRR 57 5. K.W. Borowkow, W.A. Kalmanson: Środki techniczne mechanizacji i automatyzacji procesów informacyjnych 79 6. M. Kunicki: Kształtowanie się upodobań pracowników polskiej służby informacyjnej w zakresie sposobów ich internowania /w perspektywie do 2000 roku/ 103 7. A. Królikowska: Ankieta fora obsługi informacyjnej użytkowników przeprowadzona w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN 125 Materiały i przyczynki 1. B. Ługowski: Kryteria określające drogi rozwoju Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych 139 2. E. Stolarska: Wykorzystanie nauki dla rozwoju gospodarczego. Projekt systemu DEVSIS 150 3. L. Celkova: Selektywna dystrybucja informacji w instytutach nauk społecznych Słowackiej Akademii Nauk 164 Recenzje i omówienia 1. Encyklopedia Informatyki - E. Stolarska 170 2. Informacja naukowa z zakresu prawa - E. Chmielewska-Gorczyca . 175 3. Polityka działalności informacyjnej - E. Stolarska 181 Kronika 1. II Konferencja nt. Europejskiej współpracy w zakresie informacji i dokumentacji nauk społecznych, Błażejewko k. Poznania. 16 - 21 X 1978 r 185 2. Konferencja naukowa nt. Współpracy regionalnej w dziedzinie informacji naukowej, Bydgoszcz, 23 V 1978 r. - M. Nawrocka 189

Zagadnienia Informacji Naukowej 1978, nr 2
Pobierz publikację