SPIS TREŚCI 1. W. Marciszewski: Zarys programu badań nad strukturę tekstu 3 2. K. Trzęsicki: Aksjomatyczne ujęcie teorii tekstu w związku z problematyką informacji naukowej 21 3. P. Popper: Banki danych - Problemy efektywnego wykorzystania 41 4. S. Gabrowska. S. Czawdarow: System informacyjno-wyszukiwawczy w dziedzinie polityki naukowej i kształcenia w Bułgarii 65 Materiały i przyczynki 1. B . Zamojska: Międzynarodowy System Rolniczej Informacji Naukowej i Technicznej - AGRIS 87 2. H. Domańska, K. Wiązecka: Międzynarodowy System Informacji Rolniczej i Leśnej – AGROINFORM 97 Recenzje i omówienia 1. Problemy zautomatyzowanej analizy tekstów w języku naturalnym - A . Duszak 113 2. Teoretyczne, praktyczne i dydaktyczne problemy informacji naukowej - E. Artowicz 124 3. Wskaźniki nauki w Stanach Zjednoczonych - E.Stolarska 134 4. Komunikacja w nauce i informacji naukowej - W . Przelaskowski 138 5. System biblioteczny Bułgarskiej Akedemii Nauk - M. Łęczycka 148 Kronika 1. XV Krajowa Narada lnforacji, Katowice 15-16 lutego 1977 r. - A. Sieredzki 152 2. Sesja naukowa nt. „Zautomatyzowane systemy biblioteczno-informacyjne w placówkach naukowych w Polsce", Poznań 5 kwietnia 1977 r. - S. Lamperski 163 3. V Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Kraków 25-27 stycznia 1977 r. - H. Plak 167 4. Narada Bibliotekarzy i Dokumentalistów nt. nowych form informacji w służbie nauki. Warszawa 29-30 marca 1977r. - A . Romańska 169 5. Seminaria szkoleniowe w Ośrodku lnformacji Naukowej PAN - M. Łęczycka 174 6. Wydawnictwa Ośrodka Informacji Naukowej PAN 177 CONTENTS 1. W . Marciszewski: A Programme for Text Structure Study 3 2. K. Trzęsicki: Axiomatic Formulation of the Text Theory end Problems of Information Science 21 3. P. Popper: Uses and Abuses of Data Banks 41 4. S . Gabrowska, S. Czawdarow: Information Retrlevel System in the Field of Science Policy and Higher Education in Bułgaria 65 Materials end Contributions 1. B . Zamojska: International Information System for the Agriculturel Sciencee end Technology - AGRIS 87 2. H. Domańska, K. Wiązecka: International Information System for the Agriculture end Foreetry AGROINFORM 97 Reviews and Survey 1. Problems of Automatized Text Analysis in Natural Language - A . Duszak 113 2. Theoretical, Practical and Educational Problems of Information Science - E . Artowicz124 3. Science Indicatore in USA - E . Stolarska 134 4. Comunication and Information Sciences - W. Przelaskowski138 5. Library System at the Bulgarian Academy of Sciences - M. Łęczycka 148 Chronicle 152

Zagadnienia Informacji Naukowej 1977, nr 1
Pobierz publikację