SPIS TREŚCI 1. F.W. Lancaster: Rozpowszechnianie informacji naukowej i technicznej. Zarys systemu eliminującego zastosowanie papieru 3 2. B. Bojar: O metainformacji i metajęzyku 43 3. B . Krygier: Zautomatyzowany system wyszukiwania informacji w dziedzinie naukoznawstwa i polityki naukowej - AWION 61 4. A.G. Zacharów: Zagadnienia działalności informacyjno-bibliotecznej w dziedzinie nauk przyrodniczych w Akademii Nauk ZSRR 81 5. G . Rózsa: 150 lat Biblioteki Węgierskiej Akademii Nauk. Tradycja i dzień dzisiejszy 101 Materiały i przyczynki 1. S . Zadrożny: Problematyka efektywności mechanizacji i automatyzacji w procesach wyszukiwania informacji 108 2. S . Dębicka: Badania potrzeb informacyjnych pracowników naukowo-badawczych w resorcie geologii 123 3. Z . Kostrzewa: Ankieta w sprawie Informatora o wynikach zakończonych badań naukowych z zakresu rolnictwa, leśnictwa, drzewnictwa oraz przemysłu spożywczego i wyżywienie 143 Recenzje i omówienia 1. Propedeutyka informatyki- J. Siwińska 149 2. Słownik Informacji Naukowej - M. Łęczycka 159 3. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - M . Szomańska 162 Kronika 1. Utworzenie Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych - J. Lenart 167 Contributors 103 2. Seminarium dla kadr kierowniczych informacji nt."Organizacja i zarządzanie ośrodkami informacji oraz nowoczesne metody wyszukiwania informacji" , Sulejówek, 21 - 25 czerwca 1976 r. - A. Pietrzak 171 3. Międzynarodowe seminarium na temat indeksowania. Warszawa, 21 - 25 czerwca 1976 r. - E. Artowicz 173 4. Seminarium na temat działalności i wydawnictw Institute for Scientific Information w Filadelfii, Warszawa, 7 i 8 grudnia 1976 r. - A. Pietrzak 175 CONTENTS 1. F.W. Lancaster: Dissemination of Scientific and Technical Information. Towards a Paperless System 3 2. B. Bojar: On Metainformation and Metalanguage 43 3. B. Krygier: Automatized Information Retrieval System in the Field of Science of Science and Science Policy - AWION 61 4. A.G. Zacharów: Problems of Library and Information Activities in the Field of Natural Sciences at the Academy of Sciences of the USSR 81 5. G. Rózsa: 150 Years of the Library of the Hungarian Academy of Sciences, Tradition and Modernity 101 Materials and Contributions 1. S . Zadrożny: Problems of Efectiveness of Mecanization and Automatization in Processes of Information Retrieval 108 2. S . Dębicka: Inquirying of Research Workers* Needs in the Department of Geology 123 3. Z. Kostrzewa: Inquiry into a Matter of the Register of Results of Completed Research in the Field of Agriculture, Forestry, Arboriculture and Food Industry 143 Reviews and Surveys 1. Propedeutics of Computer Science - Siwińska 149 2. Dictionary of Information Science - M . Łęczycka 159 3. Library Science and Information Science - M . Szomańska 162 Chronicie 167

Zagadnienia Informacji Naukowej 1976, nr 2
Pobierz publikację