SPIS TREŚCI 1. B. Ługowski: Informacja naukowa dla władz centralnych i kadr kierowniczych 3 2. R. S. Giljarewskij: Problemy informacji dla kadr kierowniczych 15 3. W. Richter: Informacja naukowa i techniczna dla kadr kierowniczych 35 4. J . A . Poljusuk: Oprogramowanie zautomatyzowanych systemów informacji naukowo-technicznej 45 5. I. Gorkowa: Perspektywy rozwoju systemu kształcenia i doskonalenia kadr informacyjnych w ZSRR 69 Materiały i przyczynki 1. A. Duszak: PRECIS - Automatyczny system indeksowania przedmiotowego 97 2. E. Artowicz: PASCAL - System wyszukiwania informacji międzydyscyplinowej w naukach ścisłych i biomedycznych 108 Recenzje i omówienia 1. Języki indeksowania i tezaurusy – E. Stolarska 121 2. Lingwistyka matematyczna a teoria relacji binarnych E. Artowicz 127 Kronika 1. II . Posiedzenie Grupy Roboczej BWPG do spraw klasyfikacji i rozpoznawania informacji. Jadwisin k/Warszawy 2-8 czerwca 1975 r. E. Artowicz 135 2. Metodologia bibliotekoznawstwa i nauki o informacji. Sesja naukowa, Poznań 17-16 grudnia 1974 r. E. Ganińska 129 3. Technologia kształcenia. Międzynarodowe sympozjum, Poznań 14-18 września 1975 r. C.Burdziński 143 4. Specjalistyczny kurs w zakresie doskonalenia znajomości języka rosyjskiego - H. Plak 147

Zagadnienia Informacji Naukowej 1975, nr 2
Pobierz publikację