SPIS TREŚCI 1. A . I . Czernyj Zintegrowane systemy informacyjne. Zasady budowy. Rola i perspektywy rozwoju 3 2. O. I . Głobaczew: Problemy kompleksowego ujęcia działalności informacyjnej 57 3. W . Przelaskowski: Budowa i modelowanie sieci ośrodków obliczeniowych w ZSRR 75 Materiały i przyczynki 1. E. Artowicz: SPINES — System wymiany informacji w dziedzinie polityki naukowej 83 2. J. Ronikier: Centrum Dokumentacji Automatycznej Towarzystwa Thomson-CSF . Założenia i działalność 105 Recenzje i obmówienia 1. Roczniki Nauki i Techniki Informacji - E . Stolarska 115 2. Informacja o systemie MARC i projekcie MARC/RECON - E. Stolarska 119 3. Lingwistyka a nauka o informacji - A. Duszak 123 4. Język PL/l w automatycznym przetwarzaniu danych bibliotecznych i wyszukiwaniu informacji - E . Stolarska 133 Kronika 1. Efektywność organizacji informacji naukowej. II Kolokwium międzynarodowe. Poznań 25-28 listopada 1974 r. C. Burdziński 136 2 . Konferencja nt. Aktualne zadania w zakresie intensyfikacji informacji naukowej. Poznań 9 grudnia 1974 r. - C. Burdziński 140 3. Międzynarodowe seminarium z zakresu informatyki dla potrzeb zarządzania - A . Czyżewicz 145 CONTENTS 1. A . L Chernyj: Integrated Information Systems. Bases of Construction. Role and Perspectives of Development 3 2. O. L Globatchev: Problems of Complejc Approach to the Information Activity 57 3. W. Przelaskowski: Building and Modelling of the Computational Centres Network in the U.S .S.R 75 Materials and Contributicns 1. E. Artowicz: SPINES - Science and Technology Policies Information Exchange System 63 2. J . Ronikier: Automatic Documentation Centre of the Thomson-CSF Association. Premises and Activity 105 Reviews and Surveys 1. Annual Review of Information Science and Technology - E. Stolarska 115 2. Information on the MARC system and the MARC/RECON Project - E. Stolarska 119 3. Linguistics and Information Science - A . Duszak 123 4. PL/l Programming Language Used in Automatic Processing of Library Data and Information Retrieval - E . Stolarska 133 Chronicie 1. Effectiveness of the Scientific Information Organization. 2nd International Colloquy. Poznań, 25th - 28th November, 1974 - C . Burdziński 136 2. Conference on Actual Tasks in Inter.sification of the Scientific Information. Poznań, 9th Decerr.ber, 1974 - C . Burdziński 140 3. International Seminar on Informatics Applyed for the Needs of Management - A. Czyżewicz 145

Zagadnienia Informacji Naukowej 1974, nr 2
Pobierz publikację