SPIS TREŚCI 1. M . Derentowicz: Cele i zadania zintegrowanej sieci informacji 3 2. J . L. Kulikowski: Problemy automatyzacji procesów informacyjnych w systemie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej 15 3. N. L. Tyszkiewicz: Ogólnopaństwowy system informacji naukowo-technicznej w ZSRR 35 4. J . Karczewski, J. Chodorowski, M. Michalewicz: Automatyczna korekcja 51 5. O. A. Wojtasiewicz: Relacja odsyłania w tekście 81 6. H . Górniakowa: Optymalizacja przepływu informacji w dziedzinie chemii 93 Materiały i przyczynki 1. B. Modzelewska: Analiza piśmiennictwa na temat mechanizacji i automatyzacji bibliotek (na podstawie wytypowanych pozycji z "Library and Information Science Abstracts" z lat 1967-1970) 105 2. Z . Skwarnicka: Potrzeby informacyjne doktorantów (kierunek studiów: biologia, fizjologia, genetyka) 126 Recenzje i omówienia 1. Teoria gramatyk formalnych - E. Artowicz 137 2. Wstęp do teorii wyszukiwania informacji - A. Czyżewicz 142 3. Problemy efektywności systemu wyszukiwania informacji wtrybie bezpośrednim - E. Stolarska 145 4. Problemy ilościowej teorii informacji - E. Artowicz 147 5. Zagadnienia potrzeb użytkowników informacji - E . Stolarska 152 6. Obsługa użytkowników z sześciu dziedzin na podstawie jednej bazy danych ENSPEC - E. Stolarska 155 7. Wykorzystanie źródeł informacji naukowej przez pracowników naukowych inżymieryjno-technicznych Z. Staniszewski 8. Instytucie informacyjne krajów - członków Mędzynarodowego Centrum Informacji Naukowej i Technicznej - K. Leski 9. Wydawnictwa periodyczne i ciągłe z zakresu informacji Kronika 1. Kurs na temat budowy języków informacyjnych typu tezaurus. Warszawa 11-16 luty 1974 r. - K. Leski 166 2. Sesja naukowa nt Rola wielkopolskich bibliotek i ośrodków informacji w regionie. Poznań 17-18 grudnia 1973 r, C. Burdziński 170 3. Sympozjum nt. Rola informacji naukowej w rozwoju nauki. Zielona Góra 5-6 kwietnia 1974 r - C . Burdziński 176 4. Sympozjum nt. Prognozowanie rozwoju systemów informacyjnych. Moskwa 26-28 marca 1974 r. 180 CONTENTS 1. M . Derentowicz: Tasks and Objectives of Integrated Informa tion Network 3 2. J . L . Kulikowski: Próbie ms of Automatizahon of Information Processes within the System of Scientific, Technical and Economic Information 15 3. N. L Tyszkiewicz: Nation-wide System of Scientific and Technical Information in the USSR 35 4. J . Karczewski, Chodorowski. Automatic Correction 51 5. O . A. Wojtasiewicz: Relation of Reference 81 6. H. Górruakowa: Optimalization of Chemical Information Transfer 93 Materials and Contributions 1. B. Modzelewska: Analysis of the Literary Output on Library Mechanization and Automation (on the ground of the positions selected from "Library ard Information Science Abstract from 1967 - 1970) 105 2. Z . Skwarnicka: Needs of Information of the Candidates for Doctor *s Degree (specializations: biology, physiology, genetics) 126 Reviews and Survey 1. Theory of Form al Grammars - E. Artowicz 137 2. Introduction to Information Retrieval Theory- A. Czyżewicz 142 3. Towarde an Effectrve On-line Reference Retrieval - E. Stolarska 145 4. Problems of Quantitative Theory of Information - E.*Artowicz 147 5. Problems of Information Users Needs - E. Stolarska 152 6. Serving Sue User Areas from the INSPEC DatabaBe E. Stolarska 155 7. Utilization of Information Sources by Scientists and.Techni- cians - Z . Staniszewski 157 6. Information Institutions of the Member Countries of the International Scientific and Technical Information Centre - K. Leski 159 9. Periodicals and Serials Dealing with the Information 164 Chronicle 1. Course on the Structure of the Information Languages of the Thesaurus Type. Warsaw 11-16 February 1974 - K .Leski 166 2. Scientific Session. Role of Libraries and Information Centres in Wielkopolski Region Poznań 1 7-18 December, 1973 C. Burdziński 170 3. Symposium. Role of Scientific Information in the Development of Science. Zielona Góra 5-6 April, 1974 - C. Burdziński 176 4. Sympozjum. Forcasting the Development of Information Systems. Moscow 16-28 March, 1974 180

Zagadnienia Informacji Naukowej 1974, nr 1
Pobierz publikację