TREŚĆ Od Redakcji 5 1. M.Leska, K.Leski:Informacja naukowa jato dziedzina wiedzy 7 2. A.Diemer: Klasyfikacja, tezaurus... i co dalej? Problem "trzeciej generacji" w dokumentacji i informacji 29 3. A.Królikowska: Analiza potrzeb w zakresie publikowania wyników badan naukowych 44 4. H.Mytnik: Funkcje informacyjne biblioteki instytutu w szkole wyższej 55 5. J.Bańkowska: Kartoteka obrzeżnie dziurkowana: "Informacja naukowa i bibliotekarstwo" 67 Recenzje i omówienia 1. Aktualne badania i postęp w dziedzinie dokumentacji i informacji naukowej /Current Eesearoh and Development Scientific Documentation,No 15 - oprac. E.Stolarska/ 78 2. Automatyczna klasyfikacja według słów kluczowych /Sparck Jones K.: Automatic Keyword Classification for Information Retrieval - oprać. E.Stolarska/ 81 3. Nowoczesna metoda informacji naukowej-System P.A.S.C.A.L. /Dussoulier N., Marlot J.: Un mode d*Information scientific moderne: le systeme P.A.S.C.A.L.-oprac. H.Łubieńska/ 83 4. Zadania i organizacja Centrum Informacji Niemieckiej Akademii Nauk "Państwo i Prawo" w Poczdamie-Babelsbergu - NRD /oprac. J.Zaczkiewicz/ 85 5. Informacja w naukach społecznych w Rumunii /Informacija v obśćestronnych naukach w Rumynii - oprać. H.Plak/ 91 6. Sympozjum na temat zastosowania cybernetyki w prawie/Edżubov Ł.G.: Vsesojuznyj simpozium po problemam pravoroj kibernetiki - oprac. J.Pruszyński/ 94 7. Zagadnienia bibliografii ustawodawstwa w ZSRR /Antonor V.V.: K sisteme bibliografii zakonodatelstra - oprac. J.Pruszyński/ 96 8. Ważniejsze przepisy prawne dotyczące dokumentacji i informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej /B.llatuaisk/ 99 Kronika 1. Szósty cykl wykładów w ramach dwuletniego kursu doskonalącego w zakresie informacji naukowej 106 2. Wykłady seminaryjne dla pracowników ODilN PAN 107 3. Konferencja przedstawicieli bibliotek Polskiej Akademii Nauk 109 4. Reprografia w krajach socjalistycznych. Konferencja w Pradze w dniach 22-23 II 1972 111 5. Międzynarodowa wystawa specjalistyczna "REFEO 72". Praga 23 II - 2 III 1972 115 6. VII Międzynarodowy Kongres Cybernetyki /komunikat/ 122 Bibliografia zawartości "Biuletynu Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN" za lata 1962-1971 /oprac. K. Gąsowska/ 123 Contents Editorially 5 1. M.Leska, K.Leski: Scientifie Information as a Field of Knowledge 7 2. A.Diemer: Claasification, Thesaurus and What*s Next? Problem of "Third Generation" in Documentation and Information 29 3. A.Królikowskas Analysia of Requirements in the Field of Sovientico Research Result Publications 44 4. H.Mytnik: Information Functions of an Institute Library in a University 55 5. J.Bańkowska: Marginal Punched Cards File "Scientifie Information and Librarianship" 67 Reviews and Surveys 1. Current Research and Development in Scientific Documentation /E.Stolarska/ 78 2. Sparck Jones K.: Automatic Keyword Classification for Information Betrieval /E.Stolarska/ 81 3. Dussoulier H.. Marlot J.: Un mode d’ Information scientific moderns: le systeme P.A.S.C.A.L. /M.Łubieńska/ .83 4. Tasks and Organization of the Information Centre of German Academy of Sciences "State and Law" in Petsdam-Babelsberg - GUB /J.Żaczkiewicz/ 85 5. Information on Social Sciences in Romania /H.Plak/ 91 6. Symposium on Cybarneties Applioatlon in Law /J.Pruszyński/ 95 7. Problems of Law Bibliography in BSSB /J.Prószyński/ 96 8. Some Legislative Acts on Documentation and Scientifie, Technical and Economical Information /B.Matusiak/ 99 Chronical 106 Bibliography of Contents of the "Biuletyn Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN" /Bulletin of the Documentation and Scientifie Information Centre of the Polish Academy of Sciences/ 1962-1971 /K.Gąsowska/ 123

Zagadnienia Informacji Naukowej 1972, nr 1
Pobierz publikację