Publikacje oznaczone tematem:

Trójsektorowość na rynku książki

  1. Księgarstwo spółdzielcze i prywatne w okresie trójsektorowości polskiego rynku książki (1945-1950)
    [Cooperative and Private Bookselling in the Period of Three Sectors in Polish Book Market (1945-1950)]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 3, s. 329-364