Publikacje oznaczone tematem:

Popularyzacja wiedzy

  1. Aktywność prorozwojowa bibliotek akademickich, związana z działaniami na rzecz nauki i upowszechnianiem nauki, finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2015
    [Pro­growth Activities of Academic Libraries Related to Science and Its Dissemination as Financed with the Funds of the Ministry of Science and Higher Education in the Years 2010 to 2015]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 1, s. 21-33

  1. Polskie kalendarze okresu Oświecenia. Małgorzata Gorczyńska: Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737-1821). Lublin: Wydaw. UMCS 1999, 321 s.

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 1-2, s. 98-100