Publikacje autora:

Jacek Willecki

  1. Aktywność prorozwojowa bibliotek akademickich, związana z działaniami na rzecz nauki i upowszechnianiem nauki, finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2015
    [Pro­growth Activities of Academic Libraries Related to Science and Its Dissemination as Financed with the Funds of the Ministry of Science and Higher Education in the Years 2010 to 2015]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 1, s. 21-33

  1. Rozwój e-zasobów naukowych bibliotek uniwersyteckich finansowany ze środków europejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020
    [The Development of Scientific E-Resources in University Libraries Financed with European Union Funds within Regional Operational Programs (period 2014-2020)]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 3, s. 387-405