Publikacje oznaczone tematem:

Nakaz etyczny

  1. Ethically Responsible Knowledge Organization Systems: Towards an Intercultural User Interface
    [Etycznie odpowiedzialne systemy organizacji wiedzy: w kierunku międzykulturowego interfejsu użytkownika]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 16-29