Publikacje oznaczone tematem:

Ladewig, Paul (1858-1940). Katechismus der Bücherei

  1. Paul Ladewig: Katechizm biblioteki. Przełożył z języka niemieckiego na język polski Zdzisław Gębołyś, przy współpracy Bernharda Kwoki; przełożył z języka niemieckiego na język angielski Zdzisław Gębołyś. Bydgoszcz: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2016, 211 s., ISBN 978-83-8018-050-5
    [Paul Ladewig: Katechizm biblioteki (The library catechism). Translated from German to Polish by Zdzisław Gębołyś and Bernhard Kwoka; translated from German to English by Zdzisław Gębołyś. Bydgoszcz: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2016, pp. 211, ISBN 978-83-8018-050-5]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 4, s. 641-644