Publikacje oznaczone tematem:

Kowalska, Małgorzata (1974- ). Crowdsourcing internetowy - pozytywny wymiar partycypacji społecznej

  1. Małgorzata Kowalska: Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania. Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, ss. 366. Seria „Nauka, Dydaktyka, Praktyka”; 165. ISBN 978-83-64203-60-2
    [Małgorzata Kowalska: Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania (Online Crowdsourcing – the Positive Dimension of Social Participation. Contexts – Nature – Determinants). Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, pp. 366. Serie „Nauka, Dydaktyka, Praktyka”; 165. ISBN 978-83-64203-60-2]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 1 (107), s. 141-144

  1. Małgorzata Kowalska: Crowdsourcing internetowy. Pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty, istota, uwarunkowania. Warszawa: Wydaw. SBP, 2015. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 165) 366 s. ISBN 978-83-64203-60-2
    [Małgorzata Kowalska: Crowdsourcing internetowy. Pozytywny wymiar partycypacji społecznej . Konteksty, istota, uwarunkowania. (Web crowdsourcing. A positive dimension of social participation. Contexts, concepts, circumstances). Warszawa: Wydaw. SBP, 2015. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 165) pp. 366 ISBN 978-83-64203-60-2]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 3, s. 484-488