Publikacje oznaczone tematem:

Deklaracja bolońska (1999)

  1. Krajowe Ramy Kwalifikacji a kształcenie bibliotekarzy na przykładzie programów i planów studiów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – rok akad. 2012/13
    [National Framework of Qualifications and Librarians’ Education as Exemplified by the Curricula of Information and Library Studies at the Pedagogical University in Cracow (2012/2013)]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 4, s. 579-590