Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Politechniki Gdańskiej

  1. Making Full and Immediate Open Access a Reality through the Repository Route – the Role of Open Repositories in Implementation of Plan S
    [Pełny i bezpośredni dostęp otwarty jako rzeczywistość dzięki drodze repozytoryjnej – rola otwartych repozytoriów we wdrażaniu Planu S]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 3, s. 329-346

  1. Polish Academic Libraries in the Face of the Covid-19 Pandemic: Crisis Management and Communication within the Organisation
    [Polskie biblioteki akademickie w obliczu pandemii Covid-19: zarządzanie kryzysowe i komunikacja w organizacji]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. specjalny, s. 94-121