Publikacje autora:

Edward Potkowski

  1. Książka w komunikacji społecznej wieków średnich. Stan i znaczenie badań u progu XXI wieku
    [The book in the medieval social communication: state and meaning of research at the threshold of 21st century]

    Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / redakcja Marianna Banacka, Warszawa 2003, s. 57-63 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 67)

  1. Rękopis a druk. Przełom w dziejach techniki czy dziejach cywilizacji?
    [Manuscript and print: technology breakthrough or civilization breakthrough?]

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 3, s. 185-198