Publikacje autora:

Józef Piłatowicz

  1. Polskie stowarzyszenia naukowo-techniczne poza ziemiami polskimi do 1939 r.
    [Polish scientific and technological societies abroad active before 1939]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 1-2, s. 39-47