Publikacje autora:

Jacek Drogosz

  1. Dorobek piśmienniczy pracowników naukowych z dyscypliny bibliologia i informatologia w świetle oceny parametrycznej działalności naukowej polskich jednostek naukowych z roku 2017
    [Publications of Academic Staff in the Field of Book Studies and information Studies Used to Evaluate the Scientific Activity of Polish Research Units in 2017]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 1, s. 65-80