1. J. WOŹNIAK: System informacyjno-wyszukiwawczy a system biblioteczny 2. K. SIWEK: System informacji o informacji 3. E. CHMIELEWSKA-GORCZYCA: Tezaurus Informacji Naukowej 4. D. OHNSORGE: Projekt techniczny systemu informacyjno-wyszukiwawczego z zakresu informacji naukowej 5. DAO THI QUY: Metodyka budowy języka informacyjno-wyszukiwawczego dla systemu informacji specjalistycznej (na przykładzie informacji o technologii preparatów enzymatycznych) Materiały i przyczynki 1. A. ROZWADOWSKI, M. ZIÓŁEK, B. TRAWIŃSKI: Problemy automatyzacji zarządzania wydawnictwami ciągłymi 2. T. GAŁCZYŃSKA, A. WITOWSKI System Informacji o środowisku INFOTERRA Recenzje i omówienia 1. Rynek baz danych - stan i perspektywy - E . Artowicz 2. Podstawy nauczania informacji naukowej w świetle teorii odbicia - E. Artowicz Kronika 1. Rosyjsko-polskie seminarium na temat opracowania przedmiotowego (Leningrad, 7-8 czerwca 1989) - J. Sadowska 2. "Nowe metody rozpowszechniania informacji" Ogólnopolska konferencja naukowa (Jachranka 17 - 19 października 1989) (K. Siwek) CONTENTS 1. J. Woźniak; The information retrieval system and the library system 2. K. Siwek: Information system on information science 3. E . Chmielewska-Gorczyca : Thesaurus of Information Science 4. O. Ohnsorge; The technical project of the information retrieval system in the field of information science 5. Dao Thi Quy; The metodics of construction of the information retrieval language for the specialist information system (on the example of information on the technology of enzymatic-specimens) Materials and Contributions 1. A. Rozwadowski, M. Ziółek, B. Trawiński: Problems of automatization of serials control 2. T. Gałczyńska, *A. Witowski; The Environmental Information System - INFOTERRA Revievs and Surveys 1. The market of data bases - the current state and perspectives - E. Artowicz 2. The basis for teaching of information science in the light of the theory of reflection - E - Artowicz Chronicles