SPIS TREŚCI

1.1 A Peninas Wydawnictwa informacyjne WIMITI 3

2. L A Szewiakowa; Automatyczny zintegrowany system informacji w dziedzinie chemii 

3. J, Radożycki: Wartość informacyjna czasopism z zakresu nauk zoologicznych 31

M a t e r i a ł y i p r z y c z y n k i

1. A G, CzaChmachczewj Działalność WINITI w ramach międzynarodowej współpracy w zakre sie informacji P4aukowej  103

2. A C zyżew icz : Wybrane zagadnienia informacji naukowej i technicznej we Prancjl Działalność Krajowego Biura Informacji Naukowej i Technicznej 117

R e c e n z j e i o m ó w i e n i a

! T e o r ia informacjL Możliwości zastosowania - E, Artow*icz « 129

2 Systemy informacyjne - A« D u s z a k 139

3 O dokumentowaniu literatury naukowej - E Stolarska, 144

4. Kontrola słownictwa dla celów wyszukiwania informacji -E. Stolarska 146

5. Tezaurus informacji naukowej - E« Stolarska 149

6. Służba analityczno-referująca z wykorzystaniem komputerów - E. Stolarska 157

7. Zastosowanie komputerów- w procesach bibliotecznych - Program wykładów - E. Stolarska 160

K r o n i k a

Kierunki działania Ośrodka Informacji Naukowej P A N 163