ARCHIWUM CYFROWE Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Archiwum Cyfrowe Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP jest bazą danych zawierającą pełne teksty roczników czasopism naukowych i branżowych oraz serii wydawniczych. Udostępnia zawartość archiwalnych numerów Przeglądu Bibliotecznego, Zagadnień Informacji Naukowej, Bibliotekarza i Poradnika Bibliotekarza. Zawiera również książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały”, a także „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydane w latach 1991-2015.

Jedną z możliwości przeszukiwania zasobu jest wykorzystanie indeksu przedmiotowego. Zostały w nim wykazane w kolejności alfabetycznej wszystkie deskryptory i słowa kluczowe, wykorzystane w trakcie opracowania rzeczowego dokumentów (ponieważ prace nad opracowaniem jeszcze trwają, zbiór ten jest systematycznie wzbogacany). W celu ułatwienia przeglądania tego wykazu, wszystkie hasła zostały podzielone na kilka grup: Chronologia (deskryptory chronologiczne, wskazujące zakresy czasu, których dotyczy dane dzieło), Miejsce (m.in. nazwy miast, regionów, województw, krajów, kontynentów, których dotyczy tematyka poszczególnych pozycji bibliograficznych), Osoba (nazwy m.in. bibliotekarzy, bibliotekoznawców, informatologów, drukarzy, a także postaci fikcyjnych, których dotyczą poszczególne prace), Instytucja (biblioteki, uczelnie, instytuty naukowe, stowarzyszenia itp., będące tematem poszczególnych publikacji), Dzieło (tytuły wydawnictw zwartych i ciągłych, będących przedmiotem recenzji lub innego rodzaju publikacji), Temat (najobszerniejsza kategoria, grupująca pozostałe hasła).

Bibliotekarz

Bibliotekarz

Periodyk o charakterze fachowym adresowany do bibliotekarzy bibliotek różnych typów, w szczególności publicznych i naukowych. Treści czasopisma dotyczą współczesnych problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Pismo szczególnie dla bibliotekarzy zainteresowanych problematyką organizacji i funkcjonowania warsztatu biblioteczno-informacyjnego. Ukazuje się od 1929 r. Jest wydawane przez SBP i Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Poradnik Bibliotekarza

Poradnik Bibliotekarza

Czasopismo instruktażowo-metodyczne, o charakterze popularnym. Adresowane do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Swoje treści koncentruje wokół zagadnień upowszechniania czytelnictwa, promocji biblioteki, jej działań edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym oraz wiedzy niezbędnej współczesnemu bibliotekarzowi.

Przegląd Biblioteczny

Przegląd Biblioteczny

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne

Zagadnienia Informacji Naukowej –
Studia Informacyjne

Głównym celem niniejszego czasopisma jest zapewnienie forum dla rozpowszechniania artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego.