ARCHIWUM CYFROWE Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Archiwum Cyfrowe Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP jest bazą danych zawierającą pełne teksty roczników czasopism naukowych i branżowych oraz serii wydawniczych. Udostępnia zawartość archiwalnych numerów Przeglądu Bibliotecznego, Zagadnień Informacji Naukowej, Bibliotekarza i Poradnika Bibliotekarza. Zawiera również książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały”, a także „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydane w latach 1991-2015.

Dobiegają końca prace nad przebudową Archiwum. Dzięki podjętym w roku 2021 działaniom:

  • stworzono kompletne i wiarygodne źródło informacji o pełnych tekstach publikacji naukowych z zakresu nauki o komunikacji społecznej i mediów (artykułów z czasopism, prac zwartych i autorskich wydanych przez Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP) udostępnianych w otwartym dostępie,
  • zapewniono precyzyjną informację o zbiorach poprzez opracowanie ich w jednolity sposób z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej i słów kluczowych,
  • udostępniono zmodyfikowany interfejs wyszukiwawczy, który w wydatny sposób zwiększa dostępność do publikacji.

Zakończenie  kompleksowego opracowania artykułów z czasopism naukowych [Przegląd Biblioteczny i  Zagadnienia Informacji Naukowej] i prac zbiorowych oraz autorskich, przewidywane jest na koniec listopada 2022. W rezultacie powstanie spójny i kompletny zbiór informacji o archiwalnym dorobku wydawniczym Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP.

 

Bibliotekarz

Bibliotekarz

Periodyk o charakterze fachowym adresowany do bibliotekarzy bibliotek różnych typów, w szczególności publicznych i naukowych. Treści czasopisma dotyczą współczesnych problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Pismo szczególnie dla bibliotekarzy zainteresowanych problematyką organizacji i funkcjonowania warsztatu biblioteczno-informacyjnego. Ukazuje się od 1929 r. Jest wydawane przez SBP i Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Poradnik Bibliotekarza

Poradnik Bibliotekarza

Czasopismo instruktażowo-metodyczne, o charakterze popularnym. Adresowane do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Swoje treści koncentruje wokół zagadnień upowszechniania czytelnictwa, promocji biblioteki, jej działań edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym oraz wiedzy niezbędnej współczesnemu bibliotekarzowi.

Przegląd Biblioteczny

Przegląd Biblioteczny

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne

Zagadnienia Informacji Naukowej –
Studia Informacyjne

Głównym celem niniejszego czasopisma jest zapewnienie forum dla rozpowszechniania artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego.