ARCHIWUM CYFROWE Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Archiwum Cyfrowe Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP jest bazą danych zawierającą pełne teksty roczników czasopism naukowych i branżowych oraz serii wydawniczych. Udostępnia zawartość archiwalnych numerów Przeglądu Bibliotecznego, Zagadnień Informacji Naukowej, Bibliotekarza i Poradnika Bibliotekarza. Zawiera również książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały”, a także „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydane w latach 1991-2015.

W ramach realizacji projektu opracowaniu formalnemu i rzeczowemu podlegają m.in. artykuły z prac zbiorowych, opublikowanych w ramach serii „Nauka, Dydaktyka, Praktyka”. Każdy artykuł staje się odrębną jednostką bibliograficzną, dzięki czemu istnieje możliwość jego wyszukania (indeksy formalne i rzeczowe) i dotarcia do pełnego tekstu publikacji (bezpośredni odnośnik do pliku PDF). Dzięki temu użytkownicy Archiwum mają możliwość dotarcia do tekstów, które opublikowane w ramach większej jednostki wydawniczej, niekiedy nie zostawały odnalezione przez osoby potencjalnie zainteresowane ich lekturą.

Bibliotekarz

Bibliotekarz

Periodyk o charakterze fachowym adresowany do bibliotekarzy bibliotek różnych typów, w szczególności publicznych i naukowych. Treści czasopisma dotyczą współczesnych problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Pismo szczególnie dla bibliotekarzy zainteresowanych problematyką organizacji i funkcjonowania warsztatu biblioteczno-informacyjnego. Ukazuje się od 1929 r. Jest wydawane przez SBP i Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Poradnik Bibliotekarza

Poradnik Bibliotekarza

Czasopismo instruktażowo-metodyczne, o charakterze popularnym. Adresowane do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Swoje treści koncentruje wokół zagadnień upowszechniania czytelnictwa, promocji biblioteki, jej działań edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym oraz wiedzy niezbędnej współczesnemu bibliotekarzowi.

Przegląd Biblioteczny

Przegląd Biblioteczny

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne

Zagadnienia Informacji Naukowej –
Studia Informacyjne

Głównym celem niniejszego czasopisma jest zapewnienie forum dla rozpowszechniania artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego.