Publikacje oznaczone tematem:

Zaufanie

  1. Ocena zależności między wizerunkiem robota a zaufaniem do robota w świetle koncepcji doliny niesamowitości, na przykładzie zawodów o wysokim prestiżu społecznym
    [Assessment of the Relationship Between the Image of the Robot and Trust Towards the Robot in the Relation to the Concept of the Uncanny Valley by the Example of Respected Occupations]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2 (114), s. 80–96

  1. Using, Citing and Publishing Scholarly Content in the Digital Age: Case Study of Humanities Researchers
    [Wykorzystanie, cytowanie i publikowanie treści naukowych w erze cyfrowej: studium przypadku badaczy humanistyki]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 7-19