Publikacje oznaczone tematem:

Użytkownicy baz danych

  1. Current Trends in Students’ Database Usage: A Case Study
    [Bieżące trendy w wykorzystywaniu baz danych przez studentów. Studium przypadku]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 3, s. 365-386