Publikacje oznaczone tematem:

Niemowlę

  1. Agata Walczak-Niewiadomska: Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego 2019, 201 s., il. ISBN 978-83- 8142-467-7
    [Agata Walczak-Niewiadomska: Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych (Early literacy and its place in the activities of public libraries). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, pp. 201]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 2, s. 225-230

  1. Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących niemowlęta i małe dzieci (do 3 lat)
    [Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers]

    Dzieci, młodzież - Internet - biblioteka : wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży, redakcja Grażyna Lewandowicz-Nosal, Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2009, s. 13-48 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 110)