Publikacje oznaczone tematem:

HTML

  1. Formaty danych strukturalnych w zasobach World Wide Web
    [Structured Data Formats for World Wide Web]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 46-72

  1. Odbiór komunikatów z Internetu i druku
    [Reception of Internet and Printed Messages]

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 3, s. 305-340