Publikacje oznaczone tematem:

Grzenia, Jan. Komunikacja językowa w Internecie

  1. Jan Grzenia: Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2006, 214 s. ISBN 10-83-01-14867-5
    [Jan Grzenia: Komunikacja językowa w Internecie (Verbal Communication on Internet).]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 3, s. 435-437