Publikacje oznaczone tematem:

EU Bookshop

  1. Portal EU Bookshop jako przykład internetowego systemu pełnotekstowego
    [EU Bookshop portal as an example of full-text online system]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 663-668